ข่าวและประกาศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ E-Signature ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ และ อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ E-Signature ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ Webometrics Ranking ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.reru.ac.th www.arit.ssru.ac.th

การสำรองข้อมูลและการซิงค์ Email : @reru.ac.th

สำรองข้อมูลไฟล์จากคอมพิวเตอร์ กล้อง หรือการ์ด SD ไปที่ระบบคลาวด์ ค้นหาไฟล์ต่างๆ ได้จากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องโดยใช้ Google ไดรฟ์ พร้อมทั้งดูรูปภาพต่างๆ ได้ใน Google Photos

Download ได้จาก  Google ได้  เคลิก