Monthly Archive: June 2022

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ Webometrics Ranking ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.reru.ac.th www.arit.ssru.ac.th