ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

เอกสาร การขอสมัครใช้บริการ อินเตอร์เน็ต

  • สำเนาบัติประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูต้อง

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

กรอก  UserName

กรอก Password

2016-08-08_15-03-25

กรณี login  ฝ่าน

2016-08-08_15-06-21

กรณี กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง  ให้กับ ไปทำ ไหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

ต้องการยกเลิกการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้เลือก ที่  logout