โครงสร้าง

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพองค์กร


อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.เจษฏ์บดินทร์  จิตตโศกิตานนท์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

surin

นายสุรินทร์  จันทร์ปุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายสมยศ ศรีหานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

13900688_1198405063517027_2111062460_n

นายวรสิทธิ์  นุกุลกาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์