บุคลากร

อ.ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
13900688_1198405063517027_2111062460_n surin
นายวรสิทธิ์ นุกุลกาล
นายสุรินทร์ จันทร์ปุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : worasit@reru.ac.th Email : surin@reru.ac.th