เบอร์โทร IP-Phone

เบอร์โทรศัพท์ IP Phone  หรือโทร 043 556001-2 ต่อ  เบอร์หน่วยงาน ด้านล่าง
ที่
หน่วยงาน
IP Phone
1 อธิการบดี 1999
2 ฝ่ายเลขานุการ 1001
3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 1008
4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 1005
5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1006
6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1032
7 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 1104
8 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 1201
9 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี 1001
10 ฝ่ายเลขาสภา 1007
11 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ 1101
12 ฝ่ายธุรการ โทร 043-556007 1038
13 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร  043-556001-2 1044
14 สำนักวิชาการและประมวลผล โทร  043-556004 1032
15 ฝ่ายพัสดุ  โทร  043-556003 1030
16 ฝ่ายการเงินชั้น 1 โทร  043-556006 1036
17 ฝ่ายการเงินชั้น 1 1011
18 ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ 1045
19 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1122
20 กองนโยบายและแผน โทร 043-556008 1013
21 ฝ่ายประกันคุณภาพ 1049
22 สถาบันจัดการความรู้ KM 1020
23 คณะครุศาสตร์ 1024,2525,2526
24 คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT 1025
25 คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT 2 9009
26 คณะบริการธุรกิจและการบัญชี 1026
27 บัณฑิตวิทยาลัย 1027,1153,1154,
28 คณะนิติรัฐศาสตร์  1028,1125,2222
29 คณะนิติรัฐศาสตร์ 2 1111
30 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1029,3030
31 คณะพยาบาลศาสตร์ 1002
32 ศูนย์วิทยบริการ 1103
33 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 1121
34 สำนักกิจการนักศึกษา1 (กลุ่มงานบริการนักศึกษา)โทร  043-556161 1104
35 สำนักกิจการนักศึกษา2 (กลุ่มงานอำนวยการ สนก.) 1115
36 สำนักกิจการนักศึกษา3(ผู้อำนวยการ สนก.) 1116
37 สำนักกิจการนักศึกษา4 (กลุ่มงานพัฒนานศ.ฯ) 1117
38 สำนักกิจการนักศึกษา6 (กลุ่มงานกีฬา นันทนาการและเวชศาสตร์ป้องกัน(DSS) 1142
39 สำนักกิจการนักศึกษา5 (กลุ่มงานอำนวยการ สนก./ธุรการ) 1157
40 ฝ่ายยานพาหนะ 1105
41 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1106
42 โรงเรียนสาธิต(ห้องพักครู) 1107
43 หอพักหญิง 1108
44 ศูนย์ภาษา ชั้น2 1109
45 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1110
46 ศูนย์ภาษา(มนุษยศาสตร์)1 1140
47 ศูนย์ภาษา(มนุษยศาสตร์)2 1141
48 โรงน้ำดื่ม 1123
49 ช็อปอิเล็กทรอนิกส์ 1137
50 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 1120
51 คณะบดี คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT 1126
52 ช็อปไฟฟ้า 1150
53 ฝ่ายอำนวยการ สำนักวิชาการและประมวลผล 1678
54 สระว่ายน้ำ 1200
55 ฝ่ายนิติการ 1039
56 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์ 0000,1101,1102,1118,1145
57 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 3101
58 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3102
*หมายเหตุ
โอนสาย กด   ##  แล้วตามด้วย เบอร์ หรือ *2 แล้วตามด้วบเบอร์ แบบที่ *2 จะคุยกับเบอร์ที่ต่อสายก่อนแล้วค่อยวางสายระบบถึงจะโอนสายให้ // แต่กด *2 ไปแล้ว ไม่มีผู้รับสายให้กด *8# เพื่อดึงสายกับคืน
กรณี รับสายแทนกัน ในหน่วยงานเดียวกัน กด *8# เพื่อรับสายแทน
** หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับระบบ ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ( สุรินทร์ ) IP phone ทั้ง 2 เบอร์ 0000,1102,1118