สมัคร Email RERU

บุคคลที่สมัคร E-mail reru.ac.th ได้ ต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเท่านั้น

คลิก สมัคร Email 

Download File 

ขั้นตอนการสมัคร Email RERU