ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ E-Signature ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ และ อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ E-Signature ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา