กิจกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   นำโดยท่าน อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้

(more…)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ Webometrics Ranking ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.reru.ac.th www.arit.ssru.ac.th