เบอร์โทร IP-Phone

เบอร์โทรศัพท์ IP Phone  หรือโทร 043 556001-2 ต่อ  เบอร์หน่วยงาน ด้านล่าง
ที่
หน่วยงาน
IP Phone
1 อธิการบดี 1999
2 ฝ่ายเลขานุการ 1001
3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 1008
4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 1005
5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1006
6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1032
7 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 1104
8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี 1001
9 ฝ่ายเลขาสภา 1007
10 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ 1101
11 ฝ่ายธุรการ 1038
12 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1044
13 สำนักวิชาการและประมวลผล 1032
14 ฝ่ายพัสดุ 1030
15 ฝ่ายการเงินชั้น 1 1036
16 ฝ่ายการเงินชั้น 1 1011
17 ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ 1045
18 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1122
19 กองนโยบายและแผน 1013
20 ฝ่ายประกันคุณภาพ 1049
21 สถาบันจัดการความรู้ KM 1020
22 คณะครุศาสตร์ 1024,2525,2526
23 คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT 1025
24 คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT 2 9009
25 คณะบริการธุรกิจและการบัญชี 1026
26 บัณฑิตวิทยาลัย 1027,1153,1154,
27 คณะนิติรัฐศาสตร์  1028,1125,2222
28 คณะนิติรัฐศาสตร์ 2 1111
29 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1029,3030
30 คณะพยาบาลศาสตร์ 1002
31 ศูนย์วิทยบริการ 1103
32 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 1121
33 สำนักกิจการนักศึกษา1 1104
34 สำนักกิจการนักศึกษา2 1115
35 สำนักกิจการนักศึกษา3 1116
36 สำนักกิจการนักศึกษา4 1117
37 ฝ่ายยานพาหนะ 1105
38 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1106
39 โรงเรียนสาธิต(ห้องพักครู) 1107
40 หอพักหญิง 1108
41 ศูนย์ภาษา ชั้น2 1109
42 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1110
43 ศูนย์ภาษา(มนุษยศาสตร์)1 1140
44 ศูนย์ภาษา(มนุษยศาสตร์)2 1141
45 โรงน้ำดื่ม 1123
46 ช็อปอิเล็กทรอนิกส์ 1137
47 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 1120
48 คณะบดี คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT 1126
49 ช็อปไฟฟ้า 1150
50 ฝ่ายอำนวยการ สำนักวิชาการและประมวลผล 1678
51 ฝ่ายนิติการ 1039
52 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์    0000,1101,1102,1118,1145
*หมายเหตุ
โอนสาย กด   ##  แล้วตามด้วย เบอร์ หรือ *2 แล้วตามด้วบเบอร์ แบบที่ *2 จะคุยกับเบอร์ที่ต่อสายก่อนแล้วค่อยวางสายระบบถึงจะโอนสายให้ // แต่กด *2 ไปแล้ว ไม่มีผู้รับสายให้กด *8# เพื่อดึงสายกับคืน
กรณี รับสายแทนกัน ในหน่วยงานเดียวกัน กด *8# เพื่อรับสายแทน
** หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับระบบ ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ( สุรินทร์ ) IP phone ทั้ง 2 เบอร์ 0000,1102,1118